RECYKLACE

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Enviromentální politika společnosti vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a zaměstnanců, kteří ovlivňují životní prostředí ve všech lokalitách, kde společnost SAKER spol. s r.o. působí. Ve společnosti je zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001 : 2005. Záměrem EMS je snižování rizik při podnikání v oblasti životního prostředí.

Organizace se v rámci enviromentální politiky zavazuje:

  • dodržovat platná ustanovení právních předpisů související s ochranou životního prostředí
  • minimalizovat negativní vlivy svých činností na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálů
  • snižovat energetickou náročnost
  • maximální využití a minimalizace odpadů z technologických procesů
  • komplexní systém vzdělávání zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí
  • spolupráce s příslušnými orgány státní správy
  • dodržování principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na využívání šetrných technologií a prevence negativních vlivů